Hvad siger lovgivningen om at optage og afspille samtaler?

En mundtlig aftale er ifølge dansk lovgivning ligeså bindende som en skriftlig aftale. Som oftest er situationen dog den, at en skriftlig aftale er langt lettere at bevise end en mundtlig aftale.

Da de fleste mobiltelefoner i dag har mulighed for at optage telefonsamtaler, har problemstillingen omkring mundtlige aftaler rejst spørgsmål om, hvorvidt det er lovligt at anvende sin telefon eller mobiltelefon til at optage forretningssamtaler såvel som samtaler af mere generel karakter. Derfor kan du her finde svaret på spørgsmålet: "Må jeg optage en telefonsamtale, uden på forhånd at oplyse modparten om det?"

Juridisk: Er det lovligt at optage samtaler?

Det man altid skal huske er, at efter dansk strafferet er en handling kun strafbar, hvis den udtrykkeligt i lovgivningen er gjort strafbar.

Den bestemmelse, der kan være relevant vedr. optagelse af telefonsamtaler, er straffelovens § 263, der siger følgende: "... med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget....ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser, fremsat i ....telefonsamtaler, som han ikke selv er deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang."

Det er altså ikke forbudt at optage telefonsamtaler, så længe du blot selv deltager i samtalen. Det er hensynsfuldt at oplyse det på forhånd, men fuldt ud lovligt at lade være. Hvis du der i mod optager en samtale, som du ikke selv har del i, betegnes handlingen som aflytning, hvilket er strafbart.

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser, idét det - også selv om man er part i samtalen - er forbudt at optage et telefonisk retsmøde med mindre Retten, dvs. dommeren, undtagelsesvist tillader dette, jf. retsplejelovens § 32.

Det er desuden for en advokat i strid med god advokatskik, at optage en telefonsamtale, som man selv deltager i, uden på forhånd at gøre opmærksom herpå, og en overtrædelse kan sanktioneres af advokatmyndighederne.

Juridisk: Er det lovligt at afspille optagelsen?

Ovenstående svar bliver ofte efterfulgt af et spørgsmål i retning af følgende: "Kan optagelsen anvendes som bevis og i hvilket omfang er det lovligt at afspille samtalen overfor andre, som ikke selv deltog i denne samtale?"

Det er et meget naturligt spørgsmål - for at have optaget og kunne dokumentere en samtale er én ting, men man skal tænke sig meget godt om, inden man afspiller den igen. Du kan altid afspille udtalelsen overfor din advokat, der har tavshedspligt, og det vil nok være klogt at gøre inden videre udbredelse, hvis indholdet er kontroversielt eller kan indebære en krænkelse af privatlivets fred.

I retssager er der fri bevisbedømmelse, så hvorvidt optagelsen kan anvendes som bevis er det let at svare på: en sådan optagelse har den bevisværdi, som en dommer vil tillægge den. Dommeren kan i den forbindelse vælge at lægge vægt på, at udtalelsen muligt er refereret udenfor sin kontekst, at udtalelser måske er sagt i spøg, i sarkasme, i ironi etc.

Det der er vigtigt i denne sammenhæng er reglerne, der beskytter privatlivets fred, og hvis nogle af de fremsatte udtalelser er injurierende, er en videre udbredelse det som regel også. Du kan altså blive dømt for injurier ved at sprede andres injurier, såfremt du afspiller optagelsen for en tredjepart.

Omvendt kan der være tilfælde hvor det ligefrem er lovpligtigt at afspille optagelsen for andre, såsom hvis der under optagelsen fremkommer oplysninger om misbrug af børn, eller udtalelserne indebærer en alvorlig trussel imod andre, der må antages at komme til udførelse, hvis politiet ikke underrettes.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Fortæl os hvorfor


Udfyld venligst formularen med en gyldig e-mail og feedback til artiklen.

Kommentarer